Gimnazjum w Stróżach

Rekrutacja


Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i legitymują się świadectwem jej ukończenia.
2. Do klas pierwszych Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów z obwodu Gimnazjum oraz tylu uczniów spoza obwodu, na ile pozwalają warunki organizacyjne.
3. W sytuacji, gdy liczba podań spoza obwodu jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu uczniów decyduje komisja rekrutacyjna złożona z Dyrektora jako przewodniczącego oraz wychowawców przydzielonych do klas pierwszych, która ustala listę przyjętych uwzględniając kolejno:
a) wyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia klasy szóstej,
b) lepszy wynik sprawdzianu po klasie szóstej,
c) sprawy losowe (dojazd i inne).
4. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
Zgłoszenie do klasy pierwszej gimnazjum można otrzymać w sekretariacie szkoły.

2014 Modyfikacja W. B.